“Eigenlijk vind ik het belangrijkste dat een kind kan worden wie hij/zij in potentie is.” - Tjabiene

De Cleophasschool

De Cleophas biedt al meer dan vijftig jaar onderwijs en zorg op maat in Utrecht. We zijn één van de drie Jenaplanscholen in de stad. Creativiteit, respect, warmte en openheid vinden we heel belangrijk. Daarom werken we nauw samen met de wijk en met scholen in de buurt om een veilige speel- werk- en leeromgeving te creéren. Dat doen we voor kinderen, maar ook voor ouders en docenten.

Normen en waarden

Van huis uit zijn we katholiek. Dat verklaart ook onze Bijbelse naam. We zijn hierin echter niet actief, behalve wanneer er iets te vieren valt, zoals kerst of Pasen. Katholicisme komt aan bod tijdens onze wereldoriëntatielessen, maar niet meer of minder uitvoerig dan andere religies. Er is meer dan genoeg ruimte voor ieders geloof, voor alle wereldgodsdiensten en voor elke achtergrond.

We vinden dat elk mens het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, geaardheid, sociaal milieu, religie of levensbeschouwing geen verschil uitmaken. Op de Cleophas is ruimte voor iedereen.

Kwaliteit

De kwaliteit van ons onderwijs en de school wordt op verschillende manieren gemeten en gewaarborgd:

  • De onderwijsinspectie doet namens de overheid onderzoek naar de onderwijskwaliteit, naleving van onderwijsvoorschriften, financiële rechtmatigheid en ontwikkeling van alle Nederlandse scholen.
  • De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school en heeft een wettelijke status. Ze bestaat uit drie afgevaardigden vanuit de ouders en drie vanuit het personeel. De MR heeft soms advies- en soms instemmingsrecht.
  • De Ouderraad (OR) ondersteunt de directie en het team en coördineert de hulp van ouders op school.
  • De Leerlingenraad (LR) denkt en beslist op democratische wijze actief mee over praktische zaken op school. Dit stimuleert actief burgerschap bij de kinderen. Twee vliegen in één klap dus.
  • Het management team (MT) heeft de dagelijkse leiding over de school. Het MT bestaat uit twee intern begeleiders, 3 bouwcoördinateren en de directie.

SOZKO

Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs (SOZKO) bestaat uit drie scholen:

  • Jenaplanschool Cleophas
  • Basisschool Joannes XXIII
  • Basisschool de Beiaard

We delen een gezamenlijke missie en visie waarin onderwijs van hoog niveau nagestreefd wordt. We helpen kinderen zich te ontwikkelen tot vaardige, waardige en aardige volwassenen. Dit doen we door een stevige basis aan kennis en vaardigheden te leggen, kinderen te leren op waardige manier met anderen om te gaan en hen de tools te geven om op een verantwoorde manier bij te kunnen dragen aan de maatschappij. Voor meer informatie kunt u terecht op de website. Bezoek de Sozko | Utrecht (wijzijnsozko.nl).

Het onderwijssysteem

De Cleophas is een Jenaplanschool. Jenaplanonderwijs draait om zelfstandigheid en benadrukt hoe mooi het is dat iedereen uniek en onvervangbaar is. Kinderen worden gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen, maar elkaar ook te helpen waar mogelijk. Bovendien leren ze van elkaars achtergrond, vaardigheden en kennis. Uiteraard worden ze hierbij gesteund en gemonitord door hun docent. Onderstaand filmpje legt goed uit op welke principes het onderwijssysteem gebaseerd is.